Izvajanje požarne straže

pgd-kanal-dark-wide-133pxKaj je požarna straža? Izvajajo jo gasilci na prireditvah, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije ali ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravi, za gašenje usposobljene osebe pa jo lahko izvajajo tudi pri pretakanju večjih količin lahko vnetljivih snovi ali pri varjenju ali uporabi odprtega plamena. Požarna straža je potrebna dokler je prisotna požarna nevarnost.

Kdo mora organizirati - naroči požarno stražo?
– kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov
– kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila (vroča dela)
– prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije
– lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju

 

Organizacija - naročnik se pisno obrne na lokalno gasilsko enoto. Ta nato izvede vse postopke (zbiranje podatkov, ogled kraja izvajanja, presoja, požarni načrt, zapisnik ipd) za realizacijo požarne straže.

 

Požarno stražo izvajajo:
- Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom o gasilstvu
- Pri pretakanju in vročih delih tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.

 

Kateri gasilci lahko opravljajo požarno stražo?
- Požarno stražo opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo na območju te občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ni določeno drugače.
- Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve.
- Požarna straža sodi med operativne gasilske naloge.
- Požarno stražo lahko opravljajo le operativni gasilci oziroma gasilske enote.

 

Požarna straža v naravnem okolju:
- Občina mora v sodelovanju z lastniki, zakupniki ali drugimi uporabniki zemljišč, v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, na podlagi občinskih načrtov varstva pred požarom, načrtov zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi ali na podlagi načrta varstva pred požarom za gozdove organizirati požarno stražo, ki lahko ob morebitnem vžigu v čim krajšem času začne gasiti.
- Občina mora ob razglašeni veliki in zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, pri tem med drugimi sodelujejo tudi gasilci in to lahko izvajajo tudi v obliki gasilske patrulje.


Globe zaradi neizvajanja požarne straže:

Z globo 1.300 do 20.000 € se kaznuje pravna oseba:

- ki pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi ali gorljivih plinov ali vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, ali prireja javni shod ali prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije, in ne organizira požarne straže ali je ne izvaja ves čas povečane požarne nevarnosti
- ne organizira požarne straže, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ali če je ne izvaja ves čas povečane požarne nevarnosti

 

Globe v zvezi s požarno stražo

- organizira požarno stražo tako, da jo opravljajo osebe, ki niso gasilci, oziroma za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih, kjer je več kot srednja do povečana požarna ogroženost ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi
- z globo od 600 do 2.000 € se za navedene prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, lastnik ali uporrabnik, ki je fizična oseba ali odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne skupnosti

 

Predpisi, ki urejajo požarno stražo:
- Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ Ur.l. RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012
- Zakon o gasilstvu /ZGas-UPB-1/ Ur.l. RS, št. 113/2005
- Pravila gasilske službe Ur.l.RS, št. 52/2010
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom Ur.l. RS, št. 32/2011, 61/2011
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju Ur.l.RS.št,4/2006
- Pravilnik o požarnem redu Ur.l.RS.št, 52/2007, 34/2011, 101/2011
- Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti Ur.l.RS, št. 70/96, 5/1997
- Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem Ur.l.RS.št, 72/2009
- Zakon o javnih zbiranjih /ZJZ-UPB5/ Ur.l.RS.št, 64/2011
- Pravilniku za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih Ur.l.RS.št, 117/02, 48/2010
- Pravilnik o izvajanju ognjemetov Ur.l.RS.št, 103/2005, 85/2012
- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih /ZEPI/ Ur.l.RS.št, 35/2008

 

Povzeto po:
http://www.gasilec.net/organizacija/preventiva/izvajanje-pozarnih-straz
http://www.gasilec.net/preventiva/gasilci/gradiva-posveti#straže

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!